Regulamin promocji „WieloMOCne Rabaty”

z dnia 4 czerwca 2021 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą
  „WieloMOCne Rabaty” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, kod pocztowy: 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 
 3. Promocja ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii i zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2021 r. i trwa do 31 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów 
  (dalej: „Okres Promocji”) i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 DEFINICJE

 1. Cena Produktu promocyjnego:
  Cenę Produktu promocyjnego stanowi wynagrodzenie należne Organizatorowi za realizację Umowy o Produkt promocyjny przed Rabatem,  którego wysokość określona jest każdorazowo w Cennikach Promocyjnych Produktu promocyjnego.
 2. Cena sugerowana:
  Ceną sugerowaną jest wynagrodzenie Organizatora za realizację Umowy o Produkt promocyjny przed Rabatem, wskazane w cennikach odrębnie dla każdego z rodzajów instalacji, które mogą być przedmiotem Umowy o Produkt promocyjny. Cenniki pozostają do wglądu na życzenie Uczestnika Promocji, podczas spotkania z Przedstawicielem handlowym Organizatora Promocji.
 3. Jedna transakcja:
  Przez Jedną Transakcję rozumie się zawarcie w Okresie Promocji przez jednego Uczestnika w tym samym dniu z Organizatorem dwóch lub więcej Umów o Produkt promocyjny, zlokalizowany pod tym samym adresem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Produkt promocyjny:
  Produktem promocyjnym jest kompleksowa usługa doboru i montażu wymienionych poniżej instalacji:
  a. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10,99 kW,
  b. pompa ciepła,
  c. ładowarka do samochodów elektrycznych,
  d. klimatyzacja
  – realizowana przez Spółkę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o umowę zawartą z Uczestnikiem (dalej: „Umowa o Produkt promocyjny”).
 5. Rabat:
  Rabat stanowi możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji jednorazowa korzyść w postaci obniżenia Ceny Produktu promocyjnego – jednego, najtańszego z Produktów promocyjnych objętych Jedną Transakcją o określoną w § 3 wartość wyrażoną w procentach.
 6. Uczestnik Promocji:
  Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która zawrze z Organizatorem w Okresie Promocji, w trakcie Jednej Transakcji co najmniej dwie, różne Umowy o Produkt promocyjny, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, który zawrze z Organizatorem w Okresie Promocji, w ramach Jednej Transakcji, minimum dwie różne Umowy o Produkt promocyjny, zlokalizowany pod tym samym adresem, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów określonych niniejszym Regulaminem, otrzyma możliwość jednorazowego skorzystania z Rabatu obniżającego Cenę Produktu promocyjnego – jednego, najtańszego z Produktów promocyjnych objętych Jedną Transakcją,  w wysokości:
  • 25% przy zawarciu dwóch różnych Umów o Produkt promocyjny albo
  • 55% przy zawarciu trzech różnych Umów o Produkt promocyjny albo
  • 95% przy zawarciu czterech różnych Umów o Produkt promocyjny.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oferowanymi przez Organizatora.
 4. Rabat ma charakter jednorazowy i nie sumuje się.
 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.
 6. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 7. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od Umowy o Produkt promocyjny, 
  w której  Cena Produktu promocyjnego nie została obniżona o Rabat, Uczestnik Promocji traci przyznany w ramach Promocji Rabat na najtańszy z Produktów promocyjnych objętych Jedną Transakcją oraz zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu jego równowartości. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą odstąpienia od Umowy o Produkt promocyjny na podstawie rękojmi za wady. W przypadku rezygnacji/rozwiązania jednej lub więcej Umów o Produkt promocyjny zawartych w ramach Jednej Transakcji, Rabat naliczany jest od finalnej liczby skutecznie zawartych Umów o Produkt promocyjny.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy o Produkt promocyjny (objętej Jedną Transakcją), w której Cena Produktu promocyjnego została obniżona o Rabat na skutek Promocji, Uczestnik otrzyma zwrot kwoty faktycznie zapłaconej tj.: Ceny Produktu promocyjnego obniżonej o Rabat.
 9. Liczba Produktów promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych Produktów promocyjnych z Promocji na skutek wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych.
 10. Jeżeli Organizator uzyska informację, iż Uczestnik nie działa w charakterze konsumenta, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na warunkach wskazanych w Regulaminie lub zażądania zwrotu korzyści promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez Uczestnika.
 11. Opłaty dodatkowe związane z realizacją Umowy o Produkt promocyjny, nie są objęte rabatami.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników (dalej: „Reklamacje”) dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sundaypolska.pl z adnotacją „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer zawartej Umowy o Produkt promocyjny, opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia Reklamacji.
 3. Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, odpowiednio do sposobu jej złożenia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres daneosobowe@sundaypolska.pl.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży i uczestnictwa
  w Promocji, w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Uczestnikowi dostępne są w polityce prywatności: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako przedłużenie lub skrócenie Okresu Promocji.
 2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 4. Przedstawiciel handlowy Organizatora informuje klientów o Promocji w okresie jej trwania i informuje klientów, że Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Promocji, a na żądanie klienta przedstawia Regulamin klientowi do zapoznania się z jego postanowieniami. Podpisanie Umowy o Produkt promocyjny na warunkach uwzględniających Promocję, jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przez Klienta.  Uczestnik może w każdym czasie zażądać od Organizatora udostępnienia Regulaminu w powszechnie używanym formacie.

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Przedstawiciela handlowego Organizatora Promocji, podczas spotkania oraz pod linkiem:  http://bit.ly/RegulaminWielomocneRabaty