Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób poleconych w ramach Programu +500

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13. Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.

 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl

 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby:

  • przedstawić Ci naszą ofertę handlową w związku z otrzymam poleceniem w ramach Programu +500;
  • podjąć ewentualne dalsze działania na Twoją prośbę zmierzające do zawarcia umowy, której będziesz stroną, np. umowy na instalację systemu fotowoltaicznego;
  • zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Źródło pochodzenia i kategorie Twoich danych osobowych
 8. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od osoby, która Cię poleciła w ramach prowadzonego przez nas Programu +500. Możemy przetwarzać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe.

 9. Okres przechowywanie Twoich danych
 10. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie Twoje dane usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od momentu ich pozyskania od osób polecających, do czasu wykonania działań zgodnie z Twoim życzeniem lub otrzymania od Ciebie żądania zaprzestania kontaktu lub usunięcia danych osobowych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 11. Odbiorcy Twoich danych
 12. Twoje dane przekazujemy:

  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym oprogramowania CRM, poczty elektronicznej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym.
 13. Twoje prawa
 14. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 16. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy platformę monday.com i Google Workspace oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.