Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób poszukujących zatrudnienia

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13. Można się z nami skontaktować mailowo na adres rekrutacja@sundaypolska.pl lub biuro@sundaypolska.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Twoje dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • wypełnienie ciążącego na nas obowiązku gromadzenia danych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 w związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia, a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podjęcie działań na Twoje żądanie zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO2;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oceny Twojej kandydatury w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa pracy lub w szerszym zakresie niż jest to potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Podanie danych jest konieczne w celu dokonania oceny Twojej kandydatury, z wyłączeniem danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie.
 4. Okres przechowywania Twoich danych
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez 6 miesięcy do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział, a w przypadku, gdy nie jest ona aktualnie prowadzona, nie dłużej niż 24 miesięcy od momentu, w którym przekażesz nam CV. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 5. Odbiorcy Twoich danych
  Twoje dane przekazujemy dostawcom usług IT związanych z publikacją ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami oraz dostawcom serwera i usługi naszej poczty elektronicznej. Możemy również przekazać Twoje dane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: kancelariom prawnym, kurierom, poczcie.
 6. Twoje prawa
  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Konsekwencja niepodania danych
  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy1 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.
__________________________________________________________
1 art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).