FAQ – szablon pillar page

[qa
QUESTION={Dlaczego wprowadzane są zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki?}
ANSWER={Powodów jest kilka – jednym z głównych są wymogi unijne, a dokładniej – unijne dyrektywy (tzw. dyrektywa rynkowa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywa RED II). Kolejnym z powodów jest brak dobrze zrównoważonej produkcji energii przez OZE z obecnym zapotrzebowaniem na rynku, a ostatnim są problemy natury ekonomicznej i infrastrukturalnej sprzedawców i operatorów sieci.}
]

[qa
QUESTION={Jak będzie liczona cena energii elektrycznej w nowym systemie?}
ANSWER={W przypadku sprzedaży energii przez prosumenta, nadwyżka energii będzie przeliczana przez stawkę RCEm. W przypadku odkupu energii, potrzebna w danym momencie energia będzie przeliczana przez obowiązującą prosumenta taryfę operatora. }
]

[qa
QUESTION={Czy można zostać w systemie opustów?}
ANSWER={System opustów (net-metering) będzie obowiązywał tych prosumentów, którzy zamontują instalację i złożą wniosek o przyłączenie do sieci do 31 marca 2022 roku i tych, którzy do 31 marca 2022 roku zawrą umową z jednostką samorządu terytorialnego na zakup, montaż lub dofinansowanie paneli fotowoltaicznych i złożą wniosek o przyłączenie instalacji do sieci do 31 grudnia 2023 roku.}
]

[qa
QUESTION={Czy wydłuży się zwrot z inwestycji w fotowoltaikę?}
ANSWER={Zakładając coroczny wzrost cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę, że prosumenci mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz dostępnych dofinansowań na fotowoltaikę, zwrot z inwestycji może się wydłużyć, jednak tylko nieznacznie.}
]

[qa
QUESTION={Czy rozbudowa instalacji po 1 kwietnia oznacza przejście na net-billing?}
ANSWER={Nie ma bezpośredniego przepisu stanowiącego o pozostaniu w systemie opustów przy rozbudowie instalacji, jeśli prosument zdecyduje się to zrobić, gdy obowiązywać będzie już nowy system. Zgodnie z informacją przekazaną przez Tauron – prosumenci, którzy rozbudują instalację, a jej moc po rozbudowie nie przekroczy 50 kW, nie muszą obawiać się o utratę możliwości rozliczania w systemie opustów.}
]

[qa
QUESTION={Czy można kupić większą instalację i sprzedawać więcej energii?}
ANSWER={Wysokość ewentualnej nadpłaty, która nie została wykorzystana przez prosumenta w okresie 12 miesięcy i zwracanej prosumentowi przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Tym samym o wiele korzystniejszym jest dobrane mocy instalacji do aktualnego zużycia energii elektrycznej.}
]