REGULAMIN PROMOCJI

„MOCna Rabatownia od Sunday”

z dnia 15 września 2022 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MOCna Rabatownia od Sunday” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 
 3. Promocja ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii i zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 września 2022 r. i trwa do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów  (dalej: „Okres Promocji”) i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 DEFINICJE

 1. Produkt promocyjny:
  Produktem promocyjnym jest kompleksowa usługa doboru i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 3 kW (dalej: „Instalacja”), realizowana przez Spółkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o umowę zawartą z Uczestnikiem Promocji.  
 2. Cena Produktu promocyjnego:
  Cenę Produktu promocyjnego stanowi wynagrodzenie należne Organizatorowi za montaż Instalacji przed udzieleniem Rabatu, wskazane w cenniku Spółki, przedstawianemu Uczestnikowi Promocji do wglądu podczas spotkania z Doradcą handlowym Organizatora Promocji.
 3. Bon Rabatowy:
  Bon Rabatowy stanowi dokument przekazywany Uczestnikowi Promocji, uprawniający go do uzyskania w Okresie Promocji jednorazowej korzyści w postaci obniżenia Ceny Produktu promocyjnego o kwotę:
  – 5 000 zł brutto w przypadku zawarcia i realizacji umowy o Produkt promocyjny o mocy równej lub większej niż 5 kW,
  – 4 000 zł brutto w przypadku zawarcia i realizacji umowy o Produkt promocyjny o mocy od 4 do 4,99 kW,
  – 3 000 zł brutto w przypadku zawarcia i realizacji umowy o Produkt promocyjny o mocy od 3 do 3,99 kW
  Bon Rabatowy zawierający unikalny kod jest generowany podczas spotkania Doradcy handlowego z Uczestnikiem Promocji. Kod rabatowy jest wysyłany przez system za pośrednictwem wiadomości SMS na telefon Doradcy handlowego. Na tej podstawie Doradca handlowy przyznaje Uczestnikowi Promocji odpowiednią kwotę rabatu, określoną w niniejszym punkcie Regulamin.
 4. Uczestnik Promocji:
  Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C.
  (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która otrzymała Bon Rabatowy oraz następnie  zawarła z Organizatorem w Okresie Promocji u  mowę o Produkt promocyjny oraz przystąpiła do jej realizacji, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie.

§3 ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnik Promocji, który otrzymał Bon Rabatowy może go zrealizować wyłącznie w Okresie Promocji przy zawarciu
  z Organizatorem Promocji umowy o Produkt promocyjny.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oferowanymi przez Organizatora.
 3. Rabat ma charakter jednorazowy i nie sumuje się.
 4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.
 5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o Produkt promocyjny, w której Cena Produktu promocyjnego została obniżona o rabat przyznany w ramach Bonu Rabatowego na skutek Promocji, Uczestnik Promocji otrzyma zwrot kwoty faktycznie zapłaconej tj.: Ceny Produktu promocyjnego obniżonej o rabat przyznany w ramach Bonu Rabatowego.
 7. Liczba Produktów promocyjnych jest ograniczona.
 8. Jeżeli Organizator uzyska informację, iż Uczestnik nie działa w charakterze konsumenta, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na warunkach wskazanych
 9. w Regulaminie lub zażądania zwrotu korzyści promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez Uczestnika Promocji.
 10. Opłaty dodatkowe związane z realizacją umowy o Produkt promocyjny, nie są objęte rabatami.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników Promocji (dalej: „Reklamacje”), dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sundaypolska.pl z adnotacją „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer zawartej Umowy o Produkt promocyjny, opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia Reklamacji.
 3. Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, odpowiednio do sposobu jej złożenia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik Promocji może skontaktować się z Organizatorem pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu wykonania postanowień Regulaminu. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności
  o prawach przysługujących Uczestnikowi Promocji dostępne są w treści Umowy łączonej oraz polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako przedłużenie lub skrócenie Okresu Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Doradcy handlowego Organizatora Promocji, podczas spotkania oraz pod linkiem: www.sundaypolska.pl/regulamin-bon-rabatowy-5000.
 4. Podpisanie Umowy łączonej w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przez Uczestnika Promocji.