REGULAMIN PROMOCJI

„Ekstra punkty na Święta”
wersja z dnia 02.01.2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji „Ekstra punkty za opinie” (dalej: „Promocja”) związanej z programem poleceń „Słonecznie Polecam! – Program poleceń jasny jak słońce” (dalej: „Program poleceń”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
 3. Promocja ma na celu zachęcenie nowych i obecnych uczestników Programu poleceń do aktywnego udziału w aktywnościach przewidzianych w tym programie oraz zwiększenie liczby poleceń usług Spółki nowym klientom.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.11.2021 r. i trwa do 31.01.2022 (dalej: „Okres Promocji”).
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje regulamin Programu Poleceń.

§ 2. Definicje

 • Aktywność – czynności Uczestnika i/lub Osoby Poleconej, których wykonanie jest warunkiem przyznania Uczestnikowi Punktów na koncie Loyalty Starter. Wymagane Aktywności mogą się zmieniać w czasie obowiązywania Programu.
 • Nowy użytkownik – użytkownik Programu Poleceń, który zarejestrował konto po raz pierwszy po dacie rozpoczęcia Promocji oraz nie posiadał wcześniej innego konta w Programie.
 • Obecny użytkownik – użytkownik zarejestrowany w Programie Poleceń przed datą rozpoczęcia Promocji.
 • Dodatkowy Punkt – przyznawana przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jednostka służąca do nagradzania uczestników za wykonywanie Aktywności odpowiednich dla ich statusu (Nowy użytkownik lub Obecny użytkownik) w Programie Poleceń. Termin ważności Dodatkowego Punktu wynosi 1 rok od jego przyznania. Dodatkowe Punkty przyznane uczestnikowi w ramach Promocji sumują się z Punktami przyznawanymi w ramach Programu Poleceń.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja adresowana jest do Nowych użytkowników i Obecnych użytkowników Programu Poleceń, którzy w okresie Promocji wykonali Aktywności odpowiadające ich statusowi użytkownika.
 2. Aktywności dostępne w ramach Promocji oraz ilość przysługujących za nie Dodatkowych punktów określają poniższe tabele:

  a. Dla Nowych użytkowników:

  Aktywność Dodatkowe punkty
  Rejestracja konta w Programie Poleceń 25
  Wykonanie pierwszego Polecenia w przeciągu 24h od daty rejestracji w Programie Poleceń 100
  Skutecznie Polecenie 100

  b. Dla Obecnych użytkowników:

  Aktywność Dodatkowe punkty
  Skutecznie Polecenie 100

 3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji przez Uczestnika.
 4. Rejestracja nowego konta w Programie Poleceń z użyciem danych wykorzystanych przy rejestracji wcześniejszego konta nie upoważnia użytkownika do korzystania z Aktywności dla Nowych użytkowników.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik przystępuje do Promocji na czas jej trwania.
 7. Zamknięcie konta Loyalty Starter oznacza, oprócz skutków przewidzianych w regulaminie Programu, automatyczne wykluczenie Uczestnika z Promocji.
 8. § 4. Usunięcie Uczestnika z Promocji

  1. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia Uczestnika z Promocji, w przypadku naruszenia Regulaminu.
  2. Usunięcie Uczestnika z Promocji za naruszenie Regulaminu oznacza także utratę wszystkich uzyskanych Dodatkowych Punktów.

  § 5. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

  1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w sprawie Promocji na adres reklamacje@sundaypolska.pl lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii (dane dostępne na koncie Loyalty Starter).

  § 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.
  2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
  3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, będzie również udostępniany Uczestnikom przez Doradców Spółki. Uczestnik może się także zwrócić do Organizatora o udostępnienie Regulaminu w formacie powszechnie możliwym do odczytu (np. PDF).

  Warszawa, dnia 22.11.2021 r.