REGULAMIN PROMOCJI

„Ekstra punkty za opinie”
wersja z dnia 01.09.2021 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji „Ekstra punkty za opinie” (dalej: „Promocja”) związanej z programem poleceń „Słonecznie Polecam! – Program poleceń jasny jak słońce” (dalej: „Program poleceń”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, kod pocztowy: 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
 3. Promocja ma na celu budowanie świadomości marki Organizatora w sieci Internet i jej popularyzację wśród potencjalnych klientów usług z branży odnawialnych źródeł energii.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2021 r. i trwa do 30.11.2021 (dalej: „Okres Promocji”). Informacja o terminie zakończenia Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.sundaypolska.pl/slonecznie-polecam z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje regulamin Programu Poleceń.

§ 2. Definicje

 • Dodatkowy Punkt – przyznawana przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jednostka służąca do nagradzania Uczestników za publikowanie Opinii promujących markę Spółki na Portalach internetowych; Termin ważności Dodatkowego Punktu wynosi 1 rok od jego przyznania; Dodatkowe Punkty przyznane Uczestnikowi w ramach Promocji sumują się z Punktami przyznawanymi w ramach Programu Poleceń.
 • Opinia – komentarz wystawiony przez Uczestnika na Portalach internetowych, promujący Spółkę oraz jej markę w sieci Internet oraz budujący świadomość marki Organizatora wśród potencjalnych klientów usług z branży odnawialnych źródeł energii.
 • Portal internetowy – strony internetowe Google, GoWork, Enerad, Fotowoltaika Online.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja adresowana jest do poprawnie zarejestrowanych Uczestników Programu, którzy w okresie Promocji spełnili poniższe warunki:

  a. mają aktywne konto w aplikacji Loyalty Starter;

  b. opublikowali Opinie na Portalach internetowych:

  i) Google – link

  ii) GoWork – link

  iii) Enerad – link

  iv) Fotowoltaika Online – link

  -zgodnie z warunkami przedmiotowego Regulaminu.

 2. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że w Promocji może uczestniczyć także osoba, która zarejestrowała się w Programie, dopiero na skutek komunikatu i zaproszenia otrzymanego od Spółki lub jej doradcy w związku z uruchomieniem przedmiotowej Promocji.
 3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji przez Uczestnika.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Uczestnik przystępuje do Promocji na czas jej trwania.
 6. Zamknięcie konta Loyalty Starter oznacza, oprócz skutków przewidzianych w regulaminie Programu, automatyczne wykluczenie Uczestnika z Promocji.
 7. § 4. Przyznawanie Dodatkowych Punktów za publikację Opinii

  1. Uczestnictwo w Promocji zapewnia Uczestnikowi otrzymywanie Dodatkowych Punktów w Programie za opublikowanie Opinii na Portalach internetowych, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Dodatkowe Punktu przyznane Uczestnikowi w ramach Promocji zostaną uwzględnione na koncie Uczestnika w aplikacji Loyalty Starter.
  2. W zamian za publikację jednej Opinii na Portalu internetowym Uczestnik otrzymuje od Organizatora 25 Dodatkowych Punktów.
  3. W przypadku opublikowania Opinii na wszystkich Portalach internetowych, Uczestnik otrzymuje dodatkową premię za Aktywność w postaci kolejnych 25 Dodatkowych Punktów.
  4. Maksymalna liczba Dodatkowych Punktów, które może otrzymać Uczestnik w Okresie Promocji wynosi 125 Dodatkowych Punktów.
  5. Uczestnik może opublikować maksymalnie cztery Opinie w Okresie Promocji.
  6. Opinie opublikowane przez Uczestnika na różnych Portalach internetowych nie muszą się różnić treścią. Udzielona Opinia nie może być obraźliwa oraz wulgarna. Treść Opinii musi być wytworem twórczości Uczestnika Promocji i musi składać się z co najmniej 25 znaków bez spacji.
  7. Warunkiem uznania Opinii za spełniającą warunki Promocji i przyznania Dodatkowych Punktów jest także przesłanie przez Uczestnika zrzutu ekranu z Portalu internetowego z daną Opinią na adres: polecam@sundaypolska.pl. Każda Opinia poddawana jest weryfikacji przez Organizatora. Uczestnik nie otrzyma Dodatkowych Punktów na publikację Opinii, która nie spełnia warunków opisanych w przedmiotowym Regulaminie, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.
  8. Dodatkowe Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

  § 5. Usunięcie Uczestnika z Promocji

  1. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia Uczestnika z Promocji, w przypadku naruszenia Regulaminu.
  2. Usunięcie Uczestnika z Promocji za naruszenie Regulaminu oznacza także utratę wszystkich uzyskanych Dodatkowych Punktów.

  § 6. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

  1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w sprawie Promocji na adres reklamacje@sundaypolska.pl lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii (dane dostępne na koncie Loyalty Starter).

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.
  2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
  3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, będzie również udostępniany Uczestnikom przez Doradców Spółki. Uczestnik może się także zwrócić do Organizatora o udostępnienie Regulaminu w formacie powszechnie możliwym do odczytu (np. PDF).

  Warszawa, dnia 01.09.2021 r.