REGULAMIN KONKURSU
na największą liczbę zebranych opinii na Google

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

§ 1 ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzony zostanie konkurs na największą liczbę zebranych opinii na Google, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Sunday Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 („Spółka”, „Sunday” lub „Organizator”).
 3. Spółka jest fundatorem nagród w Konkursie.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 5. Uczestnik przystępuje do Konkursu wraz z przesłaniem do Organizatora pierwszej opinii, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik zapoznał się i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki Konkursu.
 6. Uczestnik przystępuje do Konkursu na czas jego trwania.
 7. Celem Konkursu jest zwiększenie wiarygodności Spółki w sieci Internet, wśród potencjalnych klientów Sunday poprzez zwiększenie liczby pozytywnych opinii o Spółce na jej wizytówce, znajdującej się na portalu internetowym Google.
 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom Konkursu na stronie internetowej, pod adresem: https://sundaypolska.pl/regulamin-konkursu-opinie-na-google.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zatrudnione w Sunday na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia na stanowisku DORADCA KLIENTA lub współpracujące ze Spółką w oparciu o umowę o świadczenie usług w powyższym zakresie (z wyłączeniem sieci partnerskich) przed dniem rozpoczęcia Konkursu lub w okresie jego trwania, a ich zatrudnienie/współpraca będzie trwało/a co najmniej do dnia zakończenia Konkursu.
 2. Zakończenie zatrudnienia lub współpracy, o których mowa w pkt. 2.1 powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do ubiegania się o przyznanie nagrody w Konkursie.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.08.2022 r. i trwa do dnia 11.09.2022 r.
 2. Wynik Konkursu zostanie zakomunikowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanych (na adresy służbowe) wyłącznie do laureatów Konkursu, którym zostały przyznane nagrody przewidziane w Konkursie. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 18.09.2022 r.
 3. Sunday ma prawo skrócić czas trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. 3.1., o czym poinformuje uczestników w sposób wskazany w pkt. 3.2 powyżej.

§ 4 ZASADY KONKURSU

 1. W przypadku opublikowania przez klienta Spółki na portalu internetowych Google pozytywnej opinii na temat Spółki oraz świadczonych przez nią usług w branży odnawialnych źródeł energii, na skutek działań podjętych przez uczestnika („Opinia”), a także po spełnieniu przez niego pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, uczestnik otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt. 5.1 Regulaminu („Bonus w Konkursie”).
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania Organizatorowi Opinii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: forms.gle/2crRY6XVyB6LqhQVA , w którym wskazuje m.in. imię i nazwisko klienta udzielającego Opinii i/lub inne dane pozwalające na jego identyfikację oraz do którego załącza zrzut z ekranu z portalu internetowego Google z daną Opinią („Formularz zgłoszeniowy”).
 3. Każda Opinia poddawana jest weryfikacji przez Organizatora. Bonus w Konkursie nie zostanie przyznany uczestnikowi na Opinię, która nie spełnia warunków opisanych w przedmiotowym Regulaminie, o czym Organizator zawiadomi uczestnika.
 4. Opinia musi być udzielona przez klienta Spółki, z którym zawarła ona umowę o usługę/ produkt oferowany przez Sunday za pośrednictwem danego uczestnika. W przypadku, gdy klient Spółki wystawi więcej niż jedną Opinię, w ramach Konkursu zostanie uznana tylko jedna z nich.
 5. Opinia nie może być obraźliwa oraz wulgarna. Treść Opinii musi być wytworem twórczości klienta Spółki i musi się składać co najmniej z 20 znaków bez spacji.
 6. Bonus w Konkursie zostanie przyznany uczestnikowi wyłącznie za pozytywnie zweryfikowaną Opinię, tj. spełniającą wszystkie warunki określone w Regulaminie.
 7. Opinie będą weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jak również na bazie informacji opublikowanych przez autora Opinii na profilu Sunday Polska na portalu Google Opinie.
 8. Wymagane w formularzu jest udostępnienie zrzutu ekranu przedstawiającego daną opinię. Opinia przedstawiona na zrzucie ekranu musi spełniać następujące warunki:
  1. treść Opinii, wraz z pełną jej zawartością np. zdjęciem, musi być w pełni czytelna. Autor Opinii musi być przedstawiony na zrzucie ekranu w postaci nicku konta Google.
  2. Opinia na zrzucie ekranu musi być w zamkniętym polu tj. po publikacji. Zrzuty ekranu z Opiniami w polu edytowalnym będą odrzucane.
  3. Zrzuty ekranu, które nie przedstawiają opinii, lub przedstawiają ją częściowo, np. poprzez samo zdjęcie lub profil autora, będą odrzucane.
 9. Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu uzyskają na swoim koncie minimum 15 Opinii (pozytywnie zweryfikowanych przez Organizatora) a wartość podpisanych umów w okresie trwania konkursu przekroczy 15kW, będą mogli ubiegać się o przyznanie dodatkowych nagród, o których mowa w pkt. od 5.2. do 5.6. Regulaminu („Nagrody dodatkowe”).
 10. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane pięciu uczestnikom, którzy uzyskają, w okresie trwania Konkursu, na swoim koncie największą liczbę Opinii (pozytywnie zweryfikowanych przez Organizatora) oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 11. Koordynatorem Konkursu jest Magdalena Świder, magdalena.swider@sundaypolska.pl.
 12. Nagrody zostaną wręczone laureatom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub w innym terminie, uzgodnionym z uczestnikiem otrzymującym nagrodę.
 13. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 14. W przypadku laureatów (uczestnik otrzymujący nagrodę) zatrudnionych w Sunday na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę, Sunday przyzna dodatkową nagrodę na pokrycie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu przyznanej nagrody.
 15. W przypadku, gdy laureatem jest osoba współpracująca z Sunday na podstawie umowy o świadczenie usług, laureat (uczestnik otrzymujący nagrodę) będzie zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie podatku dochodowego z tytułu przyznanej nagrody, zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania.

§ 5 RODZAJE I WYSOKOŚĆ NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Wysokość Bonusu w Konkursie uzależniona jest od rodzaju Opinii i wypłacany jest jako suma po zakończeniu Konkursu:
  1. Opinia bez zdjęcia – 50 zł
  2. Opinia ze zdjęciem – 100 zł
  3. Dodatkowa opinia na GoWorku (tylko w komplecie z opinią Google) – 20zł
 2. Uczestnik, który uzyska na swoim koncie Konkursu największą (spośród wszystkich uczestników Konkursu) liczbę Opinii (pozytywnie zweryfikowanych przez Organizatora) otrzyma- Nagrodę dodatkową w postaci dodatkowej kwoty bonusu w wysokości 1500zł oraz skrzynkę alkoholi o wartości ok. 160 zł;
 3. Uczestnik, który uzyska drugi najlepszy wynik w Konkursie o Nagrody dodatkowe otrzyma- Nagrodę dodatkową w postaci dodatkowej kwoty bonusu w wysokości 1000zł oraz skrzynkę alkoholi o wartości ok. 160 zł;
 4. Uczestnik, który uzyska trzeci najlepszy wynik w Konkursie o Nagrody dodatkowe otrzyma – Nagrodę dodatkową w postaci dodatkowej kwoty bonusu w wysokości 500zł oraz skrzynkę alkoholi o wartości ok. 160 zł;
 5. Uczestnik, który uzyska czwarty najlepszy wynik w Konkursie o Nagrody dodatkowe otrzyma – skrzynkę alkoholi o wartości ok. 160 zł;
 6. Uczestnik, który uzyska piąty najlepszy wynik w Konkursie o Nagrody dodatkowe otrzyma – skrzynkę alkoholi o wartości ok. 120 zł;

§ 6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik Konkursu potwierdza, że został poinformowany jak następuje:
  1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) jest Organizator.
  2. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@sundaypolska.pl.
  3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane, aby przeprowadzić Konkurs, w tym wybrać laureatów i ogłosić wyniki Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz tzw. prawny uzasadniony interes Organizatora, który przetwarza dane uczestników, aby zrealizować Konkurs, na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być również przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych, aby zapewnić rozliczalności w zakresie należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w wypadku wydania nagrody, oraz w celach związanych z obroną lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń przez Organizatora – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Dane osobowe uczestnika Konkursu zostaną udostępnione dostawcom usług informatycznych, z których korzysta Organizator.
  6. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres jego trwania, a w wypadku laureatów Konkursu, także przez okres wynikający z prawa podatkowego i rachunkowego.
  7. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik Konkursu niezadowolony z przetwarzania danych przez Administratora może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia uczestnika z Konkursu, w przypadku naruszenia Regulaminu.
 3. Usunięcie uczestnika z Konkursu za naruszenie Regulaminu oznacza także utratę wszystkich uzyskanych nagród.
 4. Sunday zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Nagród i warunków Konkursu wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny.
 5. Reklamacje związane z Konkursem powinny być przesyłane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Sunday w Warszawie w okresie trwania Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz żądanie i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
 6. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować utratą nagrody.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu, decyzje rozstrzygającą podejmuje Zarząd Sunday.
 8. Sunday nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Sunday nie ma jakiegokolwiek wpływu.