Regulamin konkursu

„Podziel się wakacyjną energią z Sunday Polska!”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady przeprowadzenia Konkursu “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!” na profilu Sunday Polska pod adresem: https://www.facebook.com/sundaypolska.fotowoltaika/ na portalu społecznościowym Facebook.com.
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator” lub „Sunday Polska”) jest Sunday Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska. Organizator czuwa i sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu.
 3. Na potrzeby Konkursu “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!” przyjmuje się następujące definicje:
  • „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Sunday Polska w serwisie Facebook.com poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu Sunday Polska na portalu Facebook.com;
  • „Komisja Konkursowa” – grupa osób powołana przez Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursem “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!”. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy działu marketingu Organizatora;
  • „Konkurs” – akcje prowadzone w ramach Konkursu “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!” mające na celu promowanie usług Organizatora;
  • „Nagroda I” – nagroda opisana w rozdziale 4 ust. 2 Regulaminu;
  • „Nagroda II” – nagroda opisana w rozdziale 4 ust. 2 Regulaminu;
  • „Nagroda Pocieszenia” – nagroda opisana w rozdziale 4 ust. 2 Regulaminu;
  • „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!” spełniająca wymagania wskazane w rozdziale 2 Regulaminu;
  • „Wpis Konkursowy” – zamieszczony przez Organizatora na profilu Sunday Polska na portalu społecznościowym Facebook.com post z informacją o Konkursie, Zwycięzcach, Nagrodach i/lub Zadaniach Konkursowych;
  • „Zadanie Konkursowe” – opublikowane we Wpisie Konkursowym zadanie do rozwiązania dla Uczestników Konkursu;
  • „Rozwiązanie Konkursowe” – opublikowane w formie komentarza pod Wpisem Konkursowym rozwiązanie Zadania Konkursowego. Na podstawie oceny Rozwiązań Konkursowych przez Komisję Konkursową zostaną wyłonieni Zwycięzcy Konkursu;
  • „Zwycięzca Konkursu” – Uczestnik będący autorem jednego z trzech najlepszych, zdaniem Komisji Konkursowej, rozwiązania Zadania Konkursowego zdobywca Nagrody I, zdobywca Nagrody II i zdobywca Nagrody III.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi portalem społecznościowym Facebook.com. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z portalu społecznościowego Facebook.com do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, partnerzy oraz kontrahenci Organizatora, inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadają konto osobiste na portalu społecznościowym Facebook.com  („Profil”), założone i prowadzone zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.com; dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem portalu społecznościowego Facebook.com.
 4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą do niego przystąpić. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą rozwiązania Zadania Konkursowego poprzez publikację  Rozwiązania Konkursowego w postaci odpowiedzi na nie na profilu Organizatora pod Wpisem Konkursowym w sekcji komentarzy. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Jeden Uczestnik może opublikować maksymalnie jedno Rozwiązanie Konkursowe.

Rozdział 3. Zasady i przebieg konkursów

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs trwa od dnia 21 lipca 2021 roku od godz. 13:00 do 30 września 2021 roku do godz. 23:59 lub do czasu jednostronnego odwołania Konkursu przez Organizatora.
 3. Konkurs składa się z jednego Zadania Konkursowego, opublikowanego w ramach Wpisu Konkursowego. Aby wziąć udział w Konkursie, należy opublikować Rozwiązanie Konkursowe w postaci komentarza tekstowego, zdjęcia lub filmu pod Wpisem Konkursowym.
 4.  Spośród nadesłanych Rozwiązań Konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze, których autorzy zostaną Zwycięzcami Konkursu i siedem Rozwiązań Konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę Pocieszenia.
 5. W konkursie ocenione zostaną:
  • oryginalność i kreatywność wykonania Rozwiązania Konkursowego;
  • zgodność z tematyką konkursu;
  • jakość, estetyka i kreatywność wykonania.
 6. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu Konkursu.
 7. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu będzie opublikowana w formie Wpisu Konkursowego.

Rozdział 4. Zwycięzcy i Nagrody

 1. Komisja Konkursowa może wyłonić dziesięciu Zwycięzców Konkursu i dziesięć osób, które otrzymają Nagrodę Pocieszenia.
 2. Każdy z wybranych komisyjnie Zwycięzców otrzyma adekwatną Nagrodę:
  • Nagroda I – 5 x zestaw: Aparat natychmiastowy marki Instax w kolorze purpurowym, wkłady FUJIFILM do aparatu Instax 10szt oraz magiczny kubek ze zdjęciem o łącznej wartości 260 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt zł brutto);
  • Nagroda II – 5 x bon do Sodexo o wartości 100 zł oraz magiczny kubek ze zdjęciem o łącznej wartości 150 zł brutto (słownie sto pięćdziesiąt złotych brutto);
  • Nagroda Pocieszenia – 10 x zestaw gadżetów Sunday Polska: worek/plecak, w którym znajdzie się notes A4, długopis, bidon, świnka-skarbonka, czapka z daszkiem oraz słodycze o łącznej wartości 70 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych brutto).
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.
 4. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana w postaci Wpisu Konkursowego.
 6. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do skontaktowania się za pomocą wiadomości prywatnej  z profilem Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com i podania w niej adresu korespondencyjnego w celu wysłania Nagrody.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania próby skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook.com w przypadku braku kontaktu z ich strony.
 8. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Organizatora wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook.com, w której będą zamieszczone dane adresowe do wysyłki.
 9. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
 10. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 5. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców na portalu społecznościowym Facebook.com pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli jeden lub więcej ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana nowo wyłonionemu Zwycięzcy.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniach sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem chronionych. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: patrycja.glapa@sundaypolska.pl. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu “Pokaż, jak ładujesz energię na następny rok!”, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. W ramach niniejszej procedury decyzje Komisji są ostateczne.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie  Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta  na portalu społecznościowym Facebook.com;
  • biorą udział w wybranym Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta  na portalu społecznościowym Facebook.com;
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem chronione osób trzecich;
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek;
  • publikują jakiekolwiek treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym, używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont w Serwisie społecznościowym Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw pozostają bez wpływu na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

Rozdział 6. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie prowadzonym na profilu Organizatora Konkursu  na portalu społecznościowym Facebook.com jest Sunday Polska sp. z o.o. , ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym do dostarczenia Zwycięzcom Konkursu Nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dokonania niezbędnych rozliczeń finansowo – księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia;
  • żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Konkursu można przeczytać na stronie https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

Rozdział 7. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że treść Rozwiązania Konkursowego jest jego autorstwa. Jeżeli jednak publikacja Rozwiązania Konkursowego przez Uczestnika Konkursu narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Organizatora Konkursu z ewentualnej odpowiedzialności.
 2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody, nabywa własność nagrodzonych Rozwiązań Konkursowych oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych Rozwiązań Konkursowych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)..), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:
 3. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Rozwiązania Konkursowego na każdym odrębnym polu eksploatacji.
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Rozwiązań Konkursowych oraz ich opracowań;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Rozwiązania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • modyfikowanie Rozwiązań Konkursowych w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części;
  • swobodne używanie i korzystanie z Rozwiązań Konkursowych oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Rozwiązań  Konkursowych, odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie Rozwiązania Konkursowego do Konkursu oznacza zgodę na jego publiczne udostępnienie w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z niego.

Rozdział 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres patrycja.glapa@sundaypolska.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu, w przeciwnym razie reklamację nie będą rozpatrywane.
 2. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pocztą elektroniczną.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących Konkursu, Uczestnik poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Rozdział 9. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie profilu Sunday Polska na portalu społecznościowym Facebook.com.

Warszawa, dnia 20 lipca 2021 r.