Regulamin promocji “Majówka z POMPĄ”

z dnia 18.04.2023 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Majówka z POMPĄ” (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 

3. Promocja ma na celu popularyzację montaży instalacji z pompą ciepła (dalej: „Instalacja”).

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.04.2023 r. i trwa do wyczerpania zapasów (dalej: „Okres Promocji”) i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 DEFINICJE

1. Produkt promocyjny:

Produktem promocyjnym jest kompleksowa usługa doboru i montażu Instalacji, realizowana przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Uczestnikiem Promocji (dalej: ,,Umowa”). Tabela nr 1 przedstawia listę promocyjnych modeli pomp ciepła wraz z ich dostępnością na dzień 18.04.2023 r. Przez zawarciem Umowy Doradca Techniczno-Handlowy Organizatora potwierdzi Uczestnikowi Promocji dostępność wybranego przez niego modelu pompy ciepła objętego Promocją.

Tabela nr 1

Producent

Model

Liczba produktów

LG

HM071MR.U43

3

LG

HM091MR.U44

1

BOSCH

COMPRESS 3000 AWSE 8 E

1

HYUNDAI

HHPM-M8TH1PH

5

MIDEA

MHC-V6W/D2N8-B

2

MIDEA

MHC-V8W/D2N8-B

3

MIDEA

MHC-V10W/D2N8-B

4

MIDEA

MHC-V12W/D2RN8-B

4

MIDEA

MHC-V14W/D2RN8-B

2

MIDEA

MHC-V16W/D2RN8-B

1

2. Cena Produktu promocyjnego:

Cenę Produktu promocyjnego stanowi wynagrodzenie należne Organizatorowi za montaż Instalacji w ramach Umowy (wskazane w Tabeli nr 2), po uwzględnieniu przyznanego przez Spółkę rabatu.    

Tabela nr

Producent

Model

Cennik – klient indywidualny

Cennik – klient biznesowy

Cena sugerowana (VAT 8%) dla klienta indywidualnego

Cena sugerowana (netto) dla klienta biznesowego

LG

HM071MR.U43

43 265 zł

40 061 zł

LG

HM091MR.U44

47 515 zł

43 995 zł

BOSCH

COMPRESS 3000 AWSE 8 E

48 365 zł

44 782 zł

HYUNDAI

HHPM-M8TH1PH

42 415 zł

39 273 zł

MIDEA

MHC-V6W/D2N8-B

37 315 zł

34 551 zł

MIDEA

MHC-V8W/D2N8-B

39 865 zł

36 912 zł

MIDEA

MHC-V10W/D2N8-B

41 565 zł

38 486 zł

MIDEA

MHC-V12W/D2RN8-B

46 665 zł

43 208 zł

MIDEA

MHC-V14W/D2RN8-B

48 365 zł

44 782 zł

MIDEA

MHC-V16W/D2RN8-B

49 215 zł

45 569 zł

3. Uczestnik Promocji:

Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie:

(A) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu i zawarła z Organizatorem w Okresie Promocji Umowę, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż Uczestnik Promocji spełniający powyższe kryteria jest uznawany za klienta indywidualnego.

(B) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu i zawarła z Organizatorem w okresie Promocji Umowę, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków Promocji określonych w Regulaminie. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż Uczestnik Promocji spełniający powyższe kryteria jest uznawany za klienta biznesowego.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2. Uczestnik, który zawrze z Organizatorem w Okresie Promocji Umowę, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, otrzyma Instalację w Cenie Produktu promocyjnego, pod warunkiem jego dostępności.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oferowanymi przez Organizatora.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Uczestnik Promocji otrzyma zwrot kwoty faktycznie zapłaconej tj. Ceny Produktu promocyjnego.

§ 4 REKLAMACJE

1. Reklamacje Uczestników Promocji (dalej: „Reklamacje”), dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sundaypolska.pl z adnotacją „Reklamacja Majówka z POMPĄ”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika lub firmę Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, numer zawartej Umowy, opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia Reklamacji.

3. Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, odpowiednio do sposobu jej złożenia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik Promocji może skontaktować się z Organizatorem pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@sundaypolska.pl.

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu wykonania postanowień Regulaminu. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności
o prawach przysługujących Uczestnikowi Promocji dostępne są w treści Umowy oraz polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako przedłużenie lub skrócenie Okresu Promocji.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Doradcy handlowego Organizatora Promocji, podczas spotkania oraz pod linkiem: http://sundaypolska.pl/regulamin-majowka-z-POMPA.

4. Podpisanie Umowy w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przez Uczestnika Promocji.

Warszawa, dnia 18.04.2023 r