REGULAMIN PROGRAMU
zbierania opinii na Google

z dnia 15 kwietnia 2023 r.

§ 1 ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzony zostanie Program zbierania opinii na Google, zwany dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Sunday Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 („Spółka”, „Sunday” lub „Organizator”).
 3. Spółka jest fundatorem nagród w Programie.
 4. Uczestnicy Programu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu.
 5. Uczestnik przystępuje do Programu wraz z przesłaniem do Organizatora pierwszej opinii, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Przystąpienie do Programu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki Programu.
 6. Uczestnik przystępuje do Programu na czas jego trwania.
 7. Celem Programu jest zwiększenie wiarygodności Spółki w sieci Internet, wśród potencjalnych Klientów Sunday poprzez zwiększenie liczby pozytywnych opinii o Spółce na jej wizytówce, znajdującej się na portalu internetowym Google.
 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
 9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej, pod adresem: https://sundaypolska.pl/regulamin-program-opinie-google

§ 2 UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Uczestnikami Programu mogą być osoby zatrudnione w Sunday na podstawie umowy o pracę na stanowisku DORADCA KLIENTA lub współpracujące ze Spółką w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług w powyższym zakresie (z wyłączeniem sieci partnerskich) przed dniem rozpoczęcia Programu lub w okresie jego trwania, a ich zatrudnienie/współpraca będzie trwało/a co najmniej do dnia zakończenia Programu.
 2. Zakończenie zatrudnienia lub współpracy, o których mowa w pkt. 2.1 powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do ubiegania się o przyznanie nagrody w Programie.

§ 3 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program rozpoczyna się w dniu 15.04.2023 r. i trwa do jego odwołania, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Wyniki Programu będą komunikowane raz w miesiącu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na adresy służbowe wyłącznie do Uczestników Programu.
 3. Wyniki Programu będą rozliczane i komunikowane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającym rozliczeniu.

§ 4 ZASADY KONKURSU

 1. W przypadku opublikowania przez klienta Spółki na portalu internetowych Google pozytywnej opinii na temat Spółki oraz świadczonych przez nią usług w branży odnawialnych źródeł energii, na skutek działań podjętych przez uczestnika („Opinia”), a także po spełnieniu przez niego pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, uczestnik otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt. 5.1 Regulaminu („Bonus w Programie”).
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania Organizatorowi Opinii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: forms.gle/frB5K9iXrb1s8TpV8, w którym wskazuje m.in. ID Klienta udzielającego Opinii i/lub inne dane pozwalające na jego identyfikację oraz do którego załącza zrzut z ekranu z portalu internetowego Google z daną Opinią („Formularz zgłoszeniowy”). Opinia przedstawiona na zrzucie ekranu musi spełniać następujące warunki:
  • Treść Opinii, wraz z pełną jej zawartością np. zdjęciem, musi być w pełni czytelna. Autor Opinii musi być być przedstawiony na zrzucie ekranu w postaci nicku konta Google;
  • Opinia na zrzucie ekranu musi być w zamkniętym polu tj. po publikacji. Zrzuty ekranu z Opiniami w polu edytowalnym będą odrzucane;
  • Zrzuty ekranu, które nie przedstawiają Opinii lub przedstawiają ją częściowo, np. poprzez samo zdjęcie lub profil autora, będą odrzucane;
  • Opinia musi być udzielona przez Klienta Spółki, z którym zawarła ona umowę o usługę/ produkt oferowany przez Sunday za pośrednictwem danego Uczestnika;
  • Opinia nie może być obraźliwa oraz wulgarna. Treść Opinii musi być wytworem twórczości Klienta Spółki i musi się składać co najmniej z 20 znaków bez spacji.
 3. Każda Opinia poddawana jest weryfikacji przez Organizatora. Bonus w Programie nie zostanie przyznany Uczestnikowi za Opinię, która nie spełnia wszystkich warunków opisanych w przedmiotowym Regulaminie, o czym Organizator powiadomi Uczestnika.
 4. Uczestnik może otrzymać jeden Bonus w Programie przypisany do jednego Klienta Sunday. W przypadku, gdy Klient Spółki wystawi więcej niż jedną Opinię, w ramach Programu zostanie uznana tylko jedna z nich.
 5. Uczestnik nie może publikować Opinii w imieniu Klienta. Opinie muszą być wystawione przez rzeczywistych Klientów Sunday, którzy samodzielnie wyrazili swoją opinię o Spółce.
 6. Uczestnik nie może używać zdjęć pozyskanych od ekip monterskich do ilustrowania Opinii. Opinie muszą być oparte na zdjęciach i materiałach Klienta.
 7. Aby otrzymać Bonus w Programie, zgłoszenie przesłane przez formularz musi dotyczyć Opinii wystawionej nie później niż 3 miesiące od daty jej publikacji. Opinie wystawione po tym okresie nie będą brane pod uwagę w ramach Programu.
 8. Bonus w Programie może być przyznany wyłącznie za Opinie zgłoszone przez Formularz zgłoszeniowy.
 9. Jeśli Opinia zostanie usunięta lub ukryta przez Klienta lub platformę po jej publikacji, Uczestnik nie będzie uprawniony do Bonusu w Programie.
 10. Opinie wystawione przez osoby spokrewnione (tj. osoby związane więzami krwi) lub spowinowacone (tj. osoby związane więzami małżeńskimi) z Uczestnikami nie będą premiowane w ramach Programu.
 11. Opinie będą weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, jak również na bazie informacji opublikowanych przez autora Opinii na profilu Sunday na portalu Google Opinie.
 12. Koordynatorem Programu jest Magdalena Świder, kontakt mailowy dostępny pod adresem: magdalena.swider@sundaypolska.pl.
 13. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Bonusu w Programie na osoby trzecie.

§ 5 RODZAJE I WYSOKOŚĆ NAGRÓD W PROGRAMIE

 1. Wysokość Bonusu w Programie uzależniona jest od rodzaju Opinii:
  • Opinia bez zdjęcia – 50 zł brutto
  • Opinia ze zdjęciem – 100 zł brutto
 2. Bonus w Programie będzie wypłacany jako suma po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym Opinie zostały zgłoszone przez Uczestnika.
 3. Jeżeli w wykonaniu postanowień Regulaminu powstaną jakiekolwiek zobowiązania podatkowe Uczestnik zobowiązuje się do ich wypełnienia we własnym zakresie, za wyjątkiem współpracy z Organizatorem w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenia, kiedy Sunday jest zobowiązany od wartości przyznanej nagrody potrącić kwotę podatku na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i odprowadzić do właściwej instytucji.

§ 6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu potwierdza, że został poinformowany jak następuje:
  • Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) jest Organizator.
  • Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@sundaypolska.pl.
  • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, aby przeprowadzić Program, w tym wybrać laureatów i ogłosić wyniki Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz tzw. prawny uzasadniony interes Organizatora, który przetwarza dane Uczestników, aby zrealizować Program, na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być również przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych, aby zapewnić rozliczalności w zakresie należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w wypadku wydania nagrody, oraz w celach związanych z obroną lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń przez Organizatora – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane osobowe Uczestnika Programu zostaną udostępnione dostawcom usług informatycznych, z których korzysta Organizator.
  • Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez okres jego trwania, a w wypadku laureatów Programu, także przez okres wynikający z prawa podatkowego i rachunkowego.
  • Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik Programu niezadowolony z przetwarzania danych przez Administratora może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia Uczestnika z Programu, w przypadku naruszenia Regulaminu.
 3. Usunięcie Uczestnika z Programu za naruszenie Regulaminu oznacza także utratę wszystkich uzyskanych nagród.
 4. Sunday zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Nagród i warunków Programu wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny.
 5. Reklamacje związane z Programem powinny być przesyłane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Sunday w Warszawie w okresie trwania Programu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz żądanie i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
 6. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować utratą nagrody.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem Programu, decyzje rozstrzygającą podejmuje Zarząd Sunday.
 8. Sunday nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Sunday nie ma jakiegokolwiek wpływu.