REGULAMIN PROGRAMU
„Program +500”

z dnia 15.09.2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w programie poleceń „Program +500” (dalej: „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
 3. Program ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii, zintensyfikowanie pozyskiwania nowych klientów poprzez system poleceń oraz sprzedaż produktów Spółki, budowanie świadomości marki Organizatora i długotrwałej relacji z klientami.
 4. Program rozpoczyna się w dniu 15.09.2022 r. i trwa do odwołania (dalej: „Okres Programu”).

§ 2. Definicje

Dane Osoby Poleconej – dane kontaktowe do Osoby Poleconej tj. imię, nazwisko i numer telefonu, zainteresowanej ofertą Spółki, przekazywane Organizatorowi przez Uczestnika w związku z udziałem w Programie, wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Uczestnika. Za Dane Osoby Poleconej nie będą uznawane te z nich, które okażą się błędne lub niepełne tj. uniemożliwiające Spółce nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Osobą Poleconą i umówienia lub potwierdzenia spotkania z doradcą, a także te, które w dniu Polecenia znajdują się już w bazie danych Organizatora lub, gdy występuje tożsamość pomiędzy planowanym przez Osobę Poleconą adresem montażu instalacji fotowoltaicznej, a adresem zamieszkania Uczestnika.

Konto Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika w aplikacji wykorzystywanej przez Organizatora do obsługi Programu, która pozwala Uczestnikowi na przekazywanie Danych Osoby Poleconej, komunikowanie się z Organizatorem.

Nagroda – bon Sodexo o wartości 500 zł brutto albo doładowanie karty premiowej Sodexo o kwotę 500 zł brutto (jeżeli karta została uprzednio wydana Uczestnikowi w trakcie spotkania z doradcą Spółki), który/które Uczestnik może otrzymać pod warunkiem zrealizowania Skutecznego Polecenia i spełnienia pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie.

Osoba Polecona – osoba, której Dane Osoby Poleconej przekazał Uczestnik w związku z udziałem w Programie, oraz która wyraziła zainteresowanie ofertą Spółki poprzez umówienie spotkania z doradcą Organizatora.

Polecenie – przekazanie przez Uczestnika, w związku z udziałem w Programie, Danych Osoby Poleconej zainteresowanej ofertą Spółki wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Uczestnika.

Rejestracja – czynność Uczestnika, polegająca na utworzeniu Konta Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej sundaypolska.pl/program-plus500, podczas spotkania z doradcą Spółki lub samodzielnie z wykorzystaniem powyższego linku. Warunkiem utworzenia Konta Uczestnika jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wskazanie doradcy Spółki, który będzie opiekunem Uczestnika w Programie oraz osobą procesującą otrzymane od Uczestnika Polecenia.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skuteczne Polecenie – Polecenie, na skutek którego Spółka podpisała z Osobą Poleconą ważną umowę o wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 3 kW jako samoistny przedmiot umowy lub łączony z dodatkowym produktem oferowanym przez Organizatora (dalej: Umowa), a Osoba Polecona dokonała, w wykonaniu tej Umowy, płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz Spółki i przystąpiła do jej realizacji. Polecenie otrzymuje status Skutecznego Polecenia także po warunkiem braku rozwiązania (w jakiejkolwiek formie prawnej) przez Osobę Poleconą Umowy zawartej z Organizatorem.

Uczestnik – zwany również Polecającym – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, która dołączyła do Programu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i Rejestrację. Rejestracja jest możliwa dla osoby, która odbyła spotkanie z doradcą Organizatora. Zadaniem Uczestnika jest przekazywanie Organizatorowi Danych Osoby Poleconej. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie zatrudniona w Spółce (niezależnie od formy zatrudnienia), ani nie spokrewniona w linii prostej z osobą zatrudnioną w Spółce (niezależnie od formy zatrudnienia). Uczestnikiem Programu nie może zostać osoba biorąca udział w programie „Słonecznie Polecam!”.

UŚUDE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze. zm.).

§ 3. Warunki Programu

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Programu przez Uczestnika.
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu na czas nieoznaczony.
 4. W przypadku zmiany statusu Polecenia na Skuteczne Polecenie Uczestnik otrzyma od Organizatora Nagrodę, jednakże w każdym przypadku nie wcześniej niż po upływie 14 dni od zawarcia Umowy przez Osobę Poleconą z Organizatorem.
 5. Rozliczenie w zakresie nabycia przez Uczestnika praw do Nagrody odbywa się raz w miesiącu, ostatniego dnia danego miesiąca, a przekazanie Nagrody do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Warunkiem odebrania Nagrody jest uzupełnienie w Koncie Uczestnika adresu pocztowego do wysyłki Nagrody.
 7. Organizator prześle Uczestnikowi Nagrodę na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy (przesyłka kurierska). Koszt przesyłki ponosi Organizator. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej Nagrodę zgodnie z zasadami świadczenia usług kurierskich, Uczestnik może zamówić u Organizatora ponowną wysyłkę, pod warunkiem pokrycia przez niego kosztu ponownej wysyłki.
 8. Warunkiem odebrania Nagrody o wartości powyżej 2.000 PLN jest uzupełnienie przez Uczestnika danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego przez Organizatora.
 9. Uczestnik może pobrać daną Nagrodę więcej niż jeden raz w przypadku każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem że Nagroda powiązana z tymi samymi Danymi Osoby Poleconej może być przyznana tylko raz tzn., że jeżeli Osoba Polecona w przyszłości zawrze z Organizatorem kolejną Umowę na inny produkt Spółki, Uczestnik, który przekazał Dane tej Osoby Poleconej nie otrzyma ponownie za nią Nagrody.
 10. Uczestnik w każdej chwili może zamknąć Konto Uczestnika i zrezygnować z udziału w Programie. W takim przypadku Uczestnik otrzyma Nagrodę za każde nierozliczone Skuteczne Polecenie, a zgromadzone Polecenia ulegają przepadkowi. Polecenia i Skuteczne Polecenia nie mogą być przenoszone pomiędzy Uczestnikami i Kontami Uczestników.
 11. Zamknięcie Konta Uczestnika realizuje Organizator na podstawie mailowego zgłoszenia Uczestnika na adres polecam@sundaypolska.pl
 12. Zamknięcie Konta Uczestnika oznacza usunięcie danych o Poleceniach.
 13. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze. Organizator nie wypłaca równowartości pieniężnej wybranej Nagrody.

§ 4. Warunki Rejestracji i korzystania z Konta Uczestnika

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów UŚUDE na rzecz Uczestnika w związku z Rejestracją i prowadzeniem Konta Uczestnika.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej akceptacji niniejszego Regulaminu i Rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Za pomocą Konta Uczestnika Uczestnik może:

  a) zmieniać swoje dane kontaktowe i adresowe;

  b) przekazywać Dane Osoby Poleconej przez udostępniony formularz;

  c) komunikować się z Organizatorem.

 5. Organizator zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Konta Uczestnika w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

  b) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika;

  c) korzystania z Konta Uczestnika zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Konta Uczestnika i korzystanie z jego funkcjonalności jest możliwe o ile Uczestnik posiada:

  a) urządzenie takie jak: komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne obsługujące protokół HTTPS, z zainstalowanym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

  b) dostęp do sieci Internet, najlepiej o prędkości 1 Mbit/s lub wyższej;

  c) przeglądarkę internetową w wersji wspieranej przez producenta;

  d) aktywny adres poczty elektronicznej;

  e) program pocztowy typu Outlook, Mozilla Thunderbird do obsługi poczty elektronicznej lub przeglądarkę internetową typu Firefox, Chrome lub Edge, aby dostać się do poczty elektronicznej za pomocą strony internetowej.

 2. Wykorzystywanie przeglądarki internetowej może wiązać się z koniecznością wykorzystywania plików cookie oraz skryptów java, w zależności od dostawcy poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej.
 3. Organizator dodatkowo zaleca:

  a) włączenie zapory sieciowej;

  b) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia;

  c) zainstalowanie programu antywirusowego i bieżące aktualizowanie bazy sygnatur wirusów i szkodników.

§ 6. Usunięcie Uczestnika z Programu

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Programu,, w szczególności w następujących przypadkach:


a) co najmniej dwukrotne przesłanie Danych Osoby Poleconej, która nie jest zainteresowana ofertą Organizatora;

b) co najmniej dwukrotne przesłanie Danych Osoby Poleconej niebędącej świadomą tego faktu;

c) brak Poleceń przez okres co najmniej 3 miesięcy (w takim przypadku Organizator notyfikuje uczestnika o zamiarze usunięcia Uczestnika z Programu).

§ 7. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w sprawie Programu na adres biuro@sundaypolska.pl.
 2. Reklamacje będą brane pod uwagę w szczególności w następujących przypadkach:

  a) Uczestnik nie wyraził chęci Rejestracji w Programie, a zostało utworzone Konto Uczestnika na jego dane;

  b) Uczestnik nie otrzymał Nagrody za Skuteczne Polecenie ;

  c) Uczestnik nie otrzymał wybranej Nagrody w terminie;

  d) Uczestnik otrzymał inną Nagrodę niż ta, którą wybrał;

 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika:

  a) przetwarzanych w związku z Rejestracją i prowadzeniem Konta Uczestnika, jest podjęcie działań na żądanie Uczestnika i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów UŚUDE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) przetwarzanych w związku z udziałem Uczestnika w Programie, jest realizacja Programu i wykonanie postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

  c) przetwarzanych, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na Organizatorze wynikające z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił jego dane osobowe w związku z realizacją Programu:

  a) podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Organizatora: dostawcom usług i zasobów IT, w szczególności poczty elektronicznej, CRM, e-mail marketingu;

  b) innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do należytego wykonania postanowień Regulaminu: audytorom, bankom, kancelariom prawnym, poczcie, kurierom.

 5. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestnika do momentu rezygnacji z udziału w Programie lub do momentu usunięcia lub zamknięcia Konta Uczestnika. Jeśli dane osobowe Uczestnika zostały wymienione w dokumentacji księgowo-podatkowej, Organizator ma obowiązek przechowywać jego dane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Po tym czasie Organizator może dalej przechowywać dane Uczestnika, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Programie.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnej przyczyny, o czym powiadomi Uczestnika.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego, RODO i UŚUDE.
 3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, będzie również udostępniany Uczestnikom przez doradców Spółki. Uczestnik może się także zwrócić do Organizatora o udostępnienie Regulaminu w formacie powszechnie możliwym do odczytu (np. PDF).

Warszawa, dnia 15.09.2022 r.