REGULAMIN PROGRAMU
„Słonecznie Polecam! – Program poleceń jasny jak słońce”

z dnia 01.02.2021 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w programie poleceń „Słonecznie Polecam! – Program poleceń jasny jak słońce” (dalej: „Program”).

 1. Organizatorem Programu jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
 2. Program ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii, zintensyfikowanie pozyskiwania nowych klientów poprzez system poleceń oraz sprzedaż produktów Spółki, budowanie świadomości marki Organizatora i długotrwałej relacji z klientami.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 r. i trwa do odwołania (dalej: „Okres Programu”).

§ 2. Definicje

Aktywności – czynności Uczestnika i/lub Osoby Poleconej, których wykonanie jest warunkiem przyznania Uczestnikowi Punktów na koncie Loyalty Starter. Wymagane Aktywności mogą się zmieniać w czasie obowiązywania Programu;

Dane Osoby Poleconej – dane kontaktowe do Osoby Poleconej tj. imię, nazwisko i numer telefonu, zainteresowanej ofertą Spółki, przekazywane Organizatorowi przez Uczestnika w związku z udziałem w Programie;

Katalog Nagród – lista dostępnych w danym czasie Nagród do pozyskania w zamian za Punkty, udodstępniana Uczestnikowi w aplikacji Loyalty Starter i/lub katalogu w wersji papierowej, aktualizowana zgodnie z dostępnością konkretnych Nagród. Wersją Katalogu Nagród wiążącą dla Organizatora jest jego wersja udostępniona Uczestnikowi w aplikacji Loyalty Starter;

Loyalty Starter – aplikacja zewnętrzna wykorzystywana przez Organizatora do obsługi Programu. Aplikacja pozwala Uczestnikowi na założenie konta, przekazywanie Danych Osoby Poleconej, zbieranie i kontrolowanie liczby zebranych/wykorzystanych Punktów, przeglądanie Katalogu Nagród i zamawianie Nagród, komunikowanie się z Organizatorem, wykonywanie innych Aktywności;

Nagroda – urządzenie elektroniczne lub inna korzyść w formie rzeczowej (np. tablet, telewizor, etc.) wskazane w Katalogu Nagród, które Uczestnik może otrzymać pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie Loyalty Starter odpowiedniej liczby Punktów, przypisanej do danej Nagrody, w zamian za te Punkty;

Osoba Polecona – osoba, której Dane Osoby Poleconej przekazał Uczestnik w związku z udziałem w Programie, oraz która wyraziła zainteresowanie ofertą Spółki poprzez umówienie spotkania z doradcą;

Polecenie – przekazanie przez Uczestnika, w związku z udziałem w Programie, Danych Osoby Poleconej zainteresowanej ofertą Spółki;

Punkt – przyznawana przez Organizatora jednostka służąca do nagradzania Uczestników za wykonywanie Poleceń, Skutecznych Poleceń oraz innych Aktywności promujących markę Spółki, które będą możliwe do realizacji okresowo i będą kierowane do Uczestników (np. wystawienie opinii Organizatorowi w ramach wskazanej wyszukiwarki lub porównywarki ofert instalacji fotowoltaicznych). Termin ważności Punktu wynosi 1 rok od jego przyznania;

Rejestracja – czynność Uczestnika, polegająca na utworzeniu konta użytkownika w aplikacji Loyalty Starter; warunkiem utworzenia konta użytkownika w ww. aplikacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach kontaktowania się przez Organizatora w celu przekazywania Uczestnikowi informacji handlowych za pośrednictwem telefonu;

Skuteczne Polecenie – Polecenie, na skutek którego Spółka podpisała z Osobą Poleconą umowę o wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej, a Osoba Polecona dokonała, w wykonaniu tej umowy, płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz Spółki;

Uczestnik – zwany również Polecającym – osoba, która dołączyła do Programu poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Zadaniem Uczestnika jest przekazywanie Organizatorowi Danych Osoby Poleconej i/lub wykonywanie innych Aktywności.

Zaliczka za Polecenie – Punkty przyznane Uczestnikowi za Polecenie, widoczne na koncie w aplikacji Loyalty Starter, do wykorzystania przez Uczestnika wyłącznie pod warunkiem, że Polecenie stanie się Skutecznym Poleceniem. W przeciwnym wypadku opisane powyżej Punkty zostaną usunięte, w szczególności w przypadku, gdy Osoba Polecona nie będzie zainteresowana ofertą Spółki, Dane Osoby Poleconej okażą się błędne lub będą już w bazie danych Spółki.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie zatrudniona w Spółce (niezależnie od formy zatrudnienia), która dokona Rejestracji. Rejestracja jest możliwa dla osoby, która odbyła spotkanie z doradcą Organizatora i która otrzyma link rejestracyjny lub zarejestruje się w trakcie spotkania z doradcą Organizatora albo osoba, która otrzymała wiadomość e-mail z zaproszeniem do udziału w Programie.
 2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Programu przez Uczestnika.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 4. Uczestnik przystępuje do Programu na czas nieoznaczony.
 5. Uczestnictwo w Programie zapewnia Uczestnikowi otrzymywanie Punktów za wykonywanie Aktywności, w tym za przekazywanie Danych Osób Poleconych.
 6. W zamian za wykonywanie Aktywności, uczestnik otrzymuje od Organizatora Punkty. Liczba Punktów przysługujących za określoną Aktywność jest każdorazowo określana przez Organizatora i powiązana jest z zakupioną przez Osobę Poleconą mocą instalacji fotowoltaicznej (1kW = 70 pkt). Informacje o liczbie Punktów przypisanych za Aktywność dostępne są dla Uczestnika na koncie Loyalty Starter.
 7. W zamian za zgromadzone na koncie Loyalty Starter Punkty, Uczestnik może odebrać Nagrodę (Nagrody) dostępną w danym czasie w Katalogu Nagród w wersji udostępnionej Uczestnikowi na koncie Loyalty Starter.
 8. Warunkiem odebrania Nagrody jest uzupełnienie na koncie Loyalty Starter adresu pocztowego do wysyłki Nagrody.
 9. Organizator prześle Uczestnikowi Nagrodę na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy (przesyłka kurierska). Koszt przesyłki ponosi Organizator. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej Nagrodę zgodnie z zasadami świadczenia usług kurierskich, Uczestnik może zamówić u Organizatora ponowną wysyłkę, pod warunkiem pokrycia przez niego kosztu ponownej wysyłki.
 10. Warunkiem odebrania Nagrody o wartości powyżej 2.000 PLN jest uzupełnienie przez Uczestnika danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego przez Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że w razie niedostępności urządzenia elektronicznego wskazanego w Katalogu Nagród, ma prawo przyznać Uczestnikowi inną Nagrodę w postaci urządzenia elektronicznego zbliżonej klasy i o zbliżonych parametrach oraz wartości rynkowej, jednak może to być urządzenie innego producenta.
 12. Uczestnik może pobrać daną Nagrodę więcej niż jeden raz. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia liczby możliwych pobrań określonych Nagród. O dopuszczalnej liczbie pobrań Organizator poinformuje Uczestnika w Katalogu Nagród.
 13. Pobranie przez Uczestnika Nagrody pomniejsza liczbę Punktów na koncie Polecającego o wartość punktową Nagrody określoną w Katalogu Nagród.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania Uczestnikowi notyfikacji dotyczących możliwości uzyskania Punktów i bieżącego salda Punktów, dodania do Katalogu Nagród nowych Nagród, wprowadzenia do Programów nowych Aktywności, etc. W szczególności wszelkie zmiany Katalogu Nagród są notyfikowane z miesięcznym wyprzedzeniem zarówno drogą mailową, jak i na koncie Loyalty Starter.
 15. Uczestnik w każdej chwili może zamknąć konto Loyalty Starter i zrezygnować z udziału w Programie. W takim przypadku Punkty zgromadzone przez Polecającego ulegają przepadkowi. Punkty nie mogą być przenoszone pomiędzy Uczestnikami i kontami Loyalty Starter.
 16. Zamknięcie konta Loyalty Starter realizuje Organizator na podstawie mailowego lub telefonicznego zgłoszenia Uczestnika (adres mailowy i numer telefonu do złożenia znajduje się na koncie Uczestnika).
 17. Zamknięcie konta Loyalty Starter nie może nastąpić w stosunku do Uczestnika, który zamówił Nagrodę, ale nie potwierdził jej odbioru.
 18. Zamknięcie konta w Loyalty Starter oznacza usunięcie danych i Punktów Uczestnika z aplikacji Loyalty Starter.
 19. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Organizator nie wypłaca równowartości pieniężnej wybranych przez Uczestnika Nagród.

§ 4. Przyznawanie Punktów za Aktywności

Punkty przyznawane są za wykonywanie Aktywności określonych przez Organizatora. Aktywności dzielą się na stałe i tymczasowej dostępności.

Aktywności stałe:

1) przystąpienie do Programu – 25 pkt (jednorazowo),

2) Zaliczka za Polecenie (fotowoltaika) – 10 pkt (wielorazowo),

3) Skuteczne Polecenie (fotowoltaika) – (70 pkt * 1kW) – pomniejszone o 10 pkt przyznanych jako Zaliczka za Polecenie,

Aktywności tymczasowej dostępności:

1) Wystawienie opinii w serwisie Google Reviews – 25 pkt (jednorazowo tylko dla Uczestników z instalacją Organizatora),

2) Wystawienie opinii w serwisach porównujących oferty instalacji fotowoltaicznych – 25 pkt (jednorazowo dla każdego serwisu).

– pod warunkiem przesłania na adres e-mail polecam@sundaypolska.pl zrzutu ekranu (screenshot) przedstawiającego wystawioną opinię.

§ 5. Usunięcie Uczestnika z Programu

Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia Uczestnika z Programu i usunięcie jego konta w aplikacji Loyalty Starter, w szczególności w następujących przypadkach:

a) co najmniej dwukrotne przesłanie Danych Osoby Poleconej, która nie jest zainteresowana ofertą Organizatora;

b) co najmniej dwukrotne przesłanie Danych Osoby Poleconej niebędącej świadomą tego faktu;

c) wycofywanie się przez Uczestnika z Aktywności, np. usuwanie opinii z serwisów, o których mowa w § 4;

d) brak Aktywności przez okres co najmniej 3 miesięcy (w takim przypadku Organizator notyfikuje uczestnika o zamiarze usunięcia Uczestnika z Programu).

Postanowienia § 3 pkt. 15, 18 i 19 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w sprawie Programu na adres reklamacje@sundaypolska.pl lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii programowej (dane dostępne na koncie Loyalty Starter).
 2. Reklamacje będą brane pod uwagę w następujących przypadkach:

a) Uczestnik nie wyraził chęci Rejestracji w Programie, a zostało utworzone konto na jego dane;

b) Uczestnik nie otrzymał Punktów za wykonanie danej Aktywności w określonym dla tej Aktywności terminie;

c) Uczestnik nie otrzymał wybranej Nagrody w terminie określonym dla danej Nagrody w Katalogu Nagród;

d) Uczestnik otrzymał inną Nagrodę niż ta, którą wybrał;

e) otrzymana Nagroda dotarła do Uczestnika uszkodzona lub niesprawna, przy czym uszkodzenie nie wynika z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

 1. W przypadku reklamacji związanych z Nagrodami, Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni po potwierdzeniu otrzymania Nagrody. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnej przyczyny, o czym powiadomi Uczestnika.
 2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, będzie również udostępniany Uczestnikom przez Doradców Spółki. Uczestnik może się także zwrócić do Organizatora o udostępnienie Regulaminu w formacie powszechnie możliwym do odczytu (np. PDF).

Warszawa, dnia 01.02.2021 r.