Regulamin promocji

„Klimatyzacja za 1 zł od Sunday Polska”

z dnia 14 lipca 2022 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Klimatyzacja za 1 zł od Sunday Polska” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 
 3. Promocja ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii i zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki w segmencie b2b.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2022 r. i trwa do 31 września 2022 r. lub do wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego (dalej: „Okres Promocji”) i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 DEFINICJE

 1. Produkt promocyjny:
  Produktem promocyjnym jest sprzedaż, dostawa i montaż jednej, z wymienionych poniżej klimatyzacji (dalej: ,,Klimatyzacja”) po Cenie promocyjnej, pod warunkiem ich łącznej realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej razem z kompleksową usługą doboru i montażu systemu fotowoltaicznego o mocy od 2,2 kWp do 50 kWp (dalej: ,,System”), w ramach jednej umowy zawartej przez Uczestnika Promocji ze Spółką.
 2. Marka Seria Moc
  BOSCH CLIMATE 3000i 2,6 kW
  BOSCH CLIMATE 3000i 3,5 kW
  BOSCH CLIMATE 3000i 3,5 kW
  BOSCH CLIMATE 3000i 5,3 kW
  HYUNDAI REVOLUTION 2,6 kW
  HYUNDAI REVOLUTION 3,6 kW
  HYUNDAI SILENT 2,5 kW
  HYUNDAI ELEGANCE BLACK 2,5 kW
  HYUNDAI ELEGANCE BLACK 3,6 kW
  HYUNDAI ELEGANCE BLACK 5,3 kW
 3. Cena promocyjna:
  Cenę promocyjną Produktu promocyjnego stanowi wynagrodzenie należne Organizatorowi za sprzedaż, dostawę i montaż Klimatyzacji w kwocie 1 zł netto (powiększonej o podatek VAT w obowiązującej stawce). Cena promocyjna obowiązuje wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika Promocji wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 4. Uczestnik Promocji:
  Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu, zawarła z Organizatorem w okresie Promocji ważną i wiążącą umowę łączoną na wykonanie montażu Systemu o mocy od 2,2 kWp do 50 kWp oraz sprzedaż, dostawę i montaż Klimatyzacji tj. Produktu promocyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ,,Umowa o Produkt promocyjny”) oraz spełnia pozostałe warunki przewidziane w Regulaminie.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, który zawrze z Organizatorem w Okresie Promocji Umowę o Produkt promocyjny, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, otrzyma prawo do nabycia jednego Produktu promocyjnego tj. Klimatyzacji w Cenie promocyjnej 1 zł netto (powiększonej o podatek VAT w obowiązującej stawce) wraz z dostawą i montażem, pod warunkiem, że Uczestnik Promocji dokona pełnej i terminowej płatności wynagrodzenia należnego Spółce za  kompleksową usługą doboru i montażu Systemu, realizowaną  w ramach jednej Umowy o Produkt promocyjny.
 3. Jeżeli Uczestnik Promocji naruszy warunki Regulaminu, w szczególności nie dokona pełnej
  i terminowej płatności wynagrodzenia za System lub uniemożliwi pełną realizację Umowy
  o Produkt promocyjny, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki  pełnego wynagrodzenia za Klimatyzację, według standardowego cennika Spółki.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oferowanymi przez Organizatora.
 5. Opłaty dodatkowe powstałe w związku z realizacją Umowy o Produkt promocyjny  nie są objęte Promocją, a Uczestnik Promocji jest zobowiązany do ich zapłaty we własnym zakresie.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników Promocji (dalej: „Reklamacje”), dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sundaypolska.pl z adnotacją „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, numer zawartej Umowy o Produkt promocyjny, opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia Reklamacji.
 3. Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, odpowiednio do sposobu jej złożenia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik Promocji może skontaktować się z Organizatorem pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu wykonania postanowień Regulaminu. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności
  o prawach przysługujących Uczestnikowi Promocji dostępne są w treści Umowy łączonej oraz polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako przedłużenie lub skrócenie Okresu Promocji lub braku dostępności Produktu promocyjnego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Doradcy handlowego Organizatora Promocji, podczas spotkania oraz pod linkiem: https://sundaypolska.pl/regulamin-promocji-klimatyzacja-za-1-zl.

Podpisanie Umowy o Produkt promocyjny w okresie trwania Promocji jest równoznaczne
z akceptacją warunków Regulaminu przez Uczestnika Promocji.

Warszawa, dnia 14.07.2022 r.