Regulamin promocji „LETNIE UBEZPIECZENIE”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „LETNIE UBEZPIECZENIE” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Domaniewskiej 37, kod pocztowy: 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”). 

 • Promocja ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii i zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki.
 • Promocja rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2021 r. i trwa do dnia 31 października 2021 r. (dalej: „Okres Promocji”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik” lub „Klient indywidualny”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, która w Okresie Promocji zawrze z Organizatorem umowę na wykonanie instalacji systemu fotowoltaicznego lub umowę na wykonanie montażu pompy ciepła (dalej: „Umowa sprzedaży”) i złoży oświadczenie o woli objęcia przedmiotu Umowy sprzedaży tj. instalacji fotowoltaicznej lub Umowy na wykonanie montażu pompy ciepła ubezpieczeniem grupowym „Bezpieczne mieszkanie” Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „UNIQA TU S.A.) z sumą ubezpieczenia 50.000 zł,
  w wariancie Bezpiecznym Plus (dalej: „Ubezpieczenie”), na zasadach określonych w: ogólnych warunkach ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie – oferta grupowa o wz. 6862 (dalej: „OWU”), zatwierdzonych uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 stycznia 2020 r., szczególnych warunkach ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6811 [1], zatwierdzonych uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 1 sierpnia 2019 r., wraz z aneksem do OWU zatwierdzonym uchwałą zarządu UNIQA TUS.A. z dnia 15 września 2020 r. oraz spotka się z Doradcą Techniczno-Handlowym w terminie maksymalnie do 3 dni od momentu otrzymania Kodu Promocyjnego.
 2. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni warunki wymienione w ust. 1 powyżej może zakupić Ubezpieczenie w promocyjnej cenie 1 zł brutto.
 3. Wysłanie SMS z Kodem promocyjnym na numer telefonu wskazany przez Uczestnika oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Promocja nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 6. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji przez Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zasady Promocji

 1. Promocja polega na pokryciu przez Organizatora za Klienta indywidualnego składki ubezpieczeniowej należnej za Ubezpieczenie, ponad kwotę 1 zł brutto. Kwotę 1 zł brutto pokrywa Uczestnik ze środków własnych.
 2. Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania końcowego protokołu odbioru instalacji fotowoltaicznej zgodnie z Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta indywidualnego z Promocji, Organizator zobowiązuje się ponieść koszt składki ubezpieczeniowej należnej za Ubezpieczenie, ponad kwotę 1 zł brutto, pokrywaną przez Uczestnika ze środków własnych,
  a następnie przekazać Klientowi indywidualnemu dokument „Potwierdzenie ubezpieczenia indywidualnego” potwierdzający objęcie go Ubezpieczeniem.
 4. Organizator po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji, wystawi fakturę na kwotę 1 zł brutto lub uwzględni ją na fakturze wystawianej do Umowy sprzedaży.
 5. Organizator ma prawo odmówić Klientowi indywidualnemu udziału w Promocji, o ile Klient indywidualny nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Organizatora, wynikających
  z Umowy sprzedaży.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do skorzystania z Promocji na osobę trzecią.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Osoby Poleconej

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji i Osób Polecanych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 
 3. Uczestnik, przystępując do Promocji przyjmuje do wiadomości, że dane Osoby Poleconej powinny być zgodne z prawdą, aktualne i poprawne, a Osoba Polecona powinna zostać uprzedzona przez Uczestnika, że jej dane zostaną przekazane do Organizatora w związku z Promocją, a Organizator może się z nią następnie kontaktować telefonicznie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik możesz skontaktować się
  z Organizatorem pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail na adres daneosobowe@sundaypolska.pl.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży i uczestnictwa w Promocji, w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Uczestnikowi dostępne są w polityce prywatności: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Reklamacje i skutek skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Reklamacje Uczestników (dalej: „Reklamacja”) dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sundaypolska.pl z adnotacją Reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer zawartej Umowy sprzedaży, opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia Reklamacji.
 3. Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację jest udzielana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, odpowiednio do sposobu jej złożenia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy sprzedaży zgodnie z zasadami w niej określonymi, Organizator nie dokona zgłoszenia Uczestnika do Ubezpieczenia.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako przedłużenie lub skrócenie Okresu Promocji.
 2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, będzie również udostępniany Klientom indywidualnym przez Doradców Spółki.  Uczestnik może się także zwrócić do Organizatora o udostępnienie Regulaminu w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Warszawa, dnia 21.07.2021 r.