REGULAMIN PROMOCJI
„MOCny bon”

wersja z dnia 20.03.2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestniczenia w promocji „MOCny bon” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556702, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP: 1182108501, REGON: 361476651 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
 3. Promocja ma na celu budowanie świadomości marki Organizatora w sieci Internet i jej popularyzację wśród potencjalnych klientów usług z branży odnawialnych źródeł energii.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.03. 2023 r. i trwa do 31.12.2023 r., dalej: „Okres Promocji”).
 5. Spółka jest fundatorem Nagród przyznawanych w ramach Promocji.
 6. Uczestnicy Promocji są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.
 7. Uczestnik przystępuje do Promocji wraz z przesłaniem do Organizatora pierwszej opinii, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki Promocji.
 8. Uczestnik przystępuje do Promocji na czas jej trwania, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie.
 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 10. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim Uczestnikom Promocji na stronie internetowej pod adresem: https://sundaypolska.pl/regulamin-promocji-MOCny-bon

§ 2. Definicje

Uczestnik – Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która zawarła z Organizatorem umowę o nazwie:

 • SP_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji Pompy Ciepła_CWU_B2C_Sunday Polska
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji Pompy Ciepła_B2C_Sunday Polska
 • SP_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji Pompy Ciepła_B2B_Sunday Polska
 • SP_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji Pompy Ciepła_B2B S.C._Sunday Polska
 • SP_Umowa na wykonanie montażu klimatyzatora_B2C
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Stacji ładowania samochodów elektrycznych_B2C_Sunday Polska
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Stacji Ładowania Samochodów Elektrycznych_B2B_Sunday Polska
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Stacji ładowania samochodów elektrycznych_B2B S.C._Sunday Polska
 • Agroenergia_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji Pompy Ciepła_B2B_Sunday Polska_bez leasingu
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji PV i magazynu ciepła_B2C_Sunday Polska
 • B2B_Umowa Na Wykonanie Montażu PV i magazynu energii_Sunday Polska
 • B2B_S.C._Umowa Na Wykonanie Montażu PV i magazynu energii_Sunday Polska
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji PV i magazynu energii_B2C_Sunday Polska
 • Umowa Czyste powietrze PV PC_Sunday Polska
 • SP_Agroenergia_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji PV_B2B_bez leasingu
 • SP_Agroenergia_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji PV_B2B S.C._bez leasingu
 • B2B_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji fotowoltaicznej_Sunday Polska
 • B2B_S.C_Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji fotowoltaicznej_Sunday Polska
 • Umowa Na Wykonanie Montażu Instalacji PV_B2C_Sunday Polska
oraz której realizacja zakończyła się w Okresie Promocji podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, w tym o umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną oraz najbliżsi członkowie rodzin wymienionych powyżej osób.

Opinia – pozytywny komentarz wystawiony przez Uczestnika Promocji na Wizytówce Firmy Sunday w Portalu internetowym Google, promujący Spółkę oraz jej markę w sieci Internet oraz budujący świadomość marki Organizatora wśród potencjalnych klientów usług z branży odnawialnych źródeł energii.

Portal internetowy – Wizytówka firmy Sunday Polska Sp z o.o. na portalu google.pl dostępna pod adresem https://g.page/r/CUc2sUn15MFHEB0/review.

Nagroda – bon Sodexo o wartości 50 zł brutto.

§ 3 Warunki Promocji

 1. W przypadku opublikowania przez Uczestnika na Portalu internetowym pozytywnej Opinii o Spółce, a także po spełnieniu przez niego pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik otrzyma jednorazowo Nagrodę. Organizator wyłącza możliwość wielokrotnego przyznawania Nagrody.
 2. Uczestnik, po opublikowaniu Opinii, o której mowa powyżej, jest zobowiązany do wprowadzenia w formularzu potwierdzającym wystawienie Opinii kodu weryfikacyjnego udostępnionego mu uprzednio przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://forms.gle/iiDowYSMPfwxBr4F7.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania Organizatorowi Opinii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem udostępnionym przez Organizatora, w którym wskazuje m.in. dane pozwalające na jego identyfikację oraz do którego załącza zrzut z ekranu z Portalu internetowego z daną Opinią i uzupełnionym w formularzu kodem weryfikacyjnym.
 4. Każda Opinia poddawana jest weryfikacji przez Organizatora. Nagroda nie zostanie przyznana Uczestnikowi za Opinię, która nie spełnia warunków opisanych w przedmiotowym Regulaminie, o czym Organizator zawiadomi Uczestnika.
 5. Opinia musi być udzielona przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik wystawi więcej niż jedną Opinię, w ramach Promocji zostanie uznana tylko jedna z nich.
 6. Opinia nie może być obraźliwa oraz wulgarna. Treść Opinii musi być wytworem twórczości Uczestnika i musi się składać co najmniej z 30 znaków bez spacji.
 7. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie za pozytywnie zweryfikowaną Opinię tj. spełniającą wszystkie warunki określone w Regulaminie. Opinia musi być widoczna na Portalu internetowym tzn. nie może być ukryta.
 8. Nagrody zostanie wysłana listownie na adres Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia Uczestnikowi przyznania Nagrody.
 9. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji przez Uczestnika.
 11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 4 Usunięcie Uczestnika z Promocji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do usunięcia Uczestnika z Promocji, w przypadku naruszenia Regulaminu.
 2. Usunięcie Uczestnika z Promocji za naruszenie Regulaminu oznacza także utratę wszystkich uzyskanych Nagród.

§ 5 Reklamacje i rozwiązywanie sporów

Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w sprawie Promocji na adres reklamacje@sundaypolska.pl lub za pośrednictwem infolinii Organizatora.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) jest Organizator.
 2. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, aby przeprowadzić Promocję, w tym poddać weryfikacji czy warunki Promocji zostały spełnione oraz przyznać i wysłać nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz tzw. prawny uzasadniony interes Organizatora, który przetwarza dane osobowe Uczestników, aby przeprowadzić Promocję na zasadach określonych w Regulaminie Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych, aby zapewnić rozliczalności w zakresie należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w wypadku przyznania nagrody, oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane dostawcom usług informatycznych, z których korzysta Organizator, w celu przeprowadzania Promocji, w szczególności dostawcom platform, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu Promocji, a w wypadku przyznania nagrody, także przez okres wynikający z prawa podatkowego i rachunkowego.
 7. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Uczestnik ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Organizator wykorzystuje platformę monday.com i Google Workspace oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności w celu przeprowadzenia Promocji. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane do tzw. państw trzecich. Organizator zabezpiecza dane osobowe Uczestnika za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z Organizatorem na dane kontaktowe dostępne na stornie internetowej https://sundaypolska.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.Warszawa, dnia 20.03.2023 r.