Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla agentów

 1. Administrator danych i dane kontaktowe:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa (dalej: my). Można się z nami skontaktować mailowo na adres: biuro@sundaypolska.pl, lub telefonicznie pod numerem: +48 609 711 711.
 2. Administrator danych osobowych:
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Pani/Pana jest podjęcie działań niezbędnych do należytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień umowy agencyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), w tym przygotowanie i nadanie pełnomocnictwa koniecznego do zawierania umów w naszym imieniu. Brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wykonanie postanowień umowy agencyjnej i zawierania umów w naszym imieniu.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres trwania umowy agencyjnej lub pełnomocnictwa, chyba że Pani/Pana dane zostaną wymienione w dokumentacji księgowo-podatkowej, którą mamy obowiązek przechowywać zgodnie z przepisami prawa. W takim wypadku będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane przekażemy:
  – podmiotom przetwarzającym – podmiotom działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej, oprogramowania CRM,
  – innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do należytego wykonania zobowiązań: audytorom, bankom, kancelariom prawnym, poczcie, kurierom.
 6. Pani/Pana prawa:
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną lub e-mailową na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  W naszej codziennej pracy wykorzystujemy platformę monday.com i Google Workspace oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy znajduje się poza EOG, Pani/Pana dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Pani/Pana dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.