Informacja dla Inwestora, osób reprezentujących Inwestora
lub innych osób biorących udział
w procesie zawierania i wykonywania Umowy

 1. Administrator danych i dane kontaktowe:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa (dalej: my). Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.
 2. Administrator danych osobowych:
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zawarcie i wykonanie Umowy:
  • gdy jest Pani/Pan Inwestorem, tzn. osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub rolniczą, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać, aby podjąć niezbędne działania do zawarcia i należytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.
  • gdy reprezentuje Pani/Pan Inwestora, działa w jego imieniu lub na jego rzecz, Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako osoby wyznaczonej do zawarcia lub wykonania Umowy, np.: podpisania Umowy, prowadzenia negocjacji, należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy czy prowadzenia rozliczeń finansowych.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również, aby:
  • prowadzić statystyki oraz analizy dotyczące sprzedaży i jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzić działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres trwania Umowy, chyba że Pani/Pana dane zostaną wymienione w dokumentacji księgowo-podatkowej, którą mamy obowiązek przechowywać zgodnie z przepisami prawa. W takim wypadku Pani/Pana dane przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych:
  Pani/Pana dane przekażemy innym odbiorcom, z usług których korzystamy przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podmiotom, których udział jest niezbędny do zawarcia lub wykonania Umowy:
  • dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej i oprogramowania CRM,
  • firmom montującym lub serwisującym nasze produkty lub urządzenia,
  • instytucjom finansującym i zakładom elektrycznym – o ile jest konieczne do wykonania Umowy lub na żądanie Inwestora,
  • funduszom umożliwiającym otrzymanie przez Inwestora dofinansowania – o ile jest konieczne do wykonania Umowy lub na żądanie Inwestora,
  • audytorom, kancelariom prawnym, poczcie lub kurierom.
 6. Pani/Pana prawa:
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną lub e-mailową na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 7. Przekazywanie Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
  W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Pani/Pana dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Pani/Pana dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.